ดูบทความสถิติและดัชนีสำคัญของอาเซียน 2016

สถิติและดัชนีสำคัญของอาเซียน 2016

หมวดหมู่: อาเซียน

 

            สถิติและดัชนีสำคัญๆ ของอาเซียนประจำปี 2016 มีดังนี้ (ใช้ข้อมูลปี 2015 ทั้งปี)

            พื้นที่ 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร

            ประชากร 628.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 8.7 ของประชากรโลก

            ประชากรอาเซียน+3 เท่ากับ 2,181.1 ล้านคน เท่ากับร้อยละ 30.2 ของประชากรโลก (อาเซียน+3 รวมจีน ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้)

            จีดีพีคิดตามมูลค่าตลาดเท่ากับ 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (Trillion) เท่ากับร้อยละ 3.3 ของจีดีพีโลก

            เพศชายต่อหญิงเท่ากับ 99.8 (ถ้ามีหญิง 100 คน จะมีชาย 99.8 คน)

            เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 57.4 ล้านคน

            ผู้สูงวัยอายุมากกว่า 65 ปี 37.4 ล้านคน

            อัตราว่างงาน ร้อยละ 0.5-6.9 (เป็นตัวเลขของแต่ละประเทศ)

            อัตราผู้รู้หนังสือ ร้อยละ 79.0-97.2 (เป็นตัวเลขของแต่ละประเทศ)

            อายุขัยเฉลี่ย 69.0-82.8 ปี

 

            มูลค่าการค้ารวม 2.26 ล้านล้านดอลลาร์ คิดเป็นร้อยละ 93.3 ของจีดีพี

            มูลค่าการค้ารวม ASEAN+3 เท่ากับ 8.46 ล้านล้านดอลลาร์ คิดเป็นร้อยละ 25.5 ของปริมาณการค้าโลก

            การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) คิดเป็นมูลค่า 119,974.8 ล้านดอลลาร์ เติบโตติดลบร้อยละ 7.7

            นักท่องเที่ยวต่างชาติ 108.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6

 

            จำนวนผู้ลงทะเบียนอินเตอร์เน็ตเท่ากับร้อยละ  18.2-82.1 (เป็นตัวเลขของแต่ละประเทศ)

            ตัวเลขรายประเทศ บรูไน (71.2) กัมพูชา (19.0) อินโดนีเซีย (22.0) สปป.ลาว (18.2) มาเลเซีย (71.1) เมียนมา (21.8) ฟิลิปปินส์ (40.7) สิงคโปร์ (82.1) ไทย (39.3) เวียดนาม (52.7)

 

            จำนวนโทรศัพท์มือถือต่อประชากร 100 คน เท่ากับ 53.1-146.1

          ตัวเลขรายประเทศ บรูไน (108.1) กัมพูชา (133.0) อินโดนีเซีย (132.3) สปป.ลาว (53.1) มาเลเซีย (143.9) เมียนมา (76.7) ฟิลิปปินส์ (118.1) สิงคโปร์ (146.1) ไทย (125.8) เวียดนาม (130.6)

สถิติและดัชนีอื่นๆ อ่านได้จาก http://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2016/10/ASEAN_Stats_Leaflet2016_web.pdf

 

วิเคราะห์ :

            ถ้าดูจากสถิติการว่างงานไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละประเทศมีวิธีคำนวณที่แตกต่างกัน การมีงานทำอาจไม่ได้หมายถึงมีงานทำเต็มที่ และไม่หมายความว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพราะมีงานทำแล้ว

            อายุขัยเฉลี่ยค่อนข้างสูง แสดงว่าระบบสาธารณสุขของทุกประเทศดีขึ้นมาก อัตราเสียชีวิตลดลง แต่อาจมีปัญหาสังคมสูงวัยในอนาคต

          การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) โดยรวมลดลง เป็นประเด็นที่น่าติดตาม

 

            บูรไน มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนอินเตอร์เน็ตสูง (สูงกว่าร้อยละ 70) ประเทศไทยมีเพียง 39.3 ต่ำกว่าเวียดนามและฟิลิปปินส์ แสดงว่าผู้อินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ยังน้อย

            ในขณะที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ยังมีน้อยในหลายประเทศ แต่จำนวนโทรศัพท์มือถือต่อประชากรส่วนใหญ่สูงมาก ส่วนใหญ่มีมากว่า 100 (แสดงว่าทุกคนมี บางคนมีมากกว่า 1 หมายเลข)

            ประเทศที่มีจำนวนต่ำสุดคือ สปป.ลาว (53.1) กับเมียนมา (76.7) อย่างไรก็ตาม ต้องถือว่าเป็นจำนวนที่สูงเช่นกัน เพราะตัวเลขนี้คิดต่อประชากรทุกคน แม้กระทั่งเด็กเล็กหรือผู้สูงวัยมากๆ กล่าวได้ว่าคนวัยทำงานเกือบทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ

            โทรศัพท์มือถือปัจจุบันเป็นสมาร์ทโฟน สามารถใช้อินเตอร์เน็ต เข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ เท่ากับว่าคนวัยทำงานอาเซียนแทบทุกคนสามารถใช้อินเตอร์ ถ้าถึงข้อมูลต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟนของตนเอง

            เป็นความก้าวหน้า สนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

6 สิงหาคม 2017

ชาญชัย คุ้มปัญญา

-------------------------

บรรณานุกรม :

ASEAN. (2016). ASEAN Statistics Leaflet – Selected Key Indicators 2016. Retrieved from http://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2016/10/ASEAN_Stats_Leaflet2016_web.pdf

26 กันยายน 2561

ผู้ชม 4912 ครั้ง

Engine by shopup.com